Plan podróży


Pla­ny to tyl­ko dob­re chęci, chy­ba że na­tychmiast przek­ształcają się w ciężką pracę.


„Życie jest za­baw­ne, praw­da? Kiedy już myślisz, że wszys­tko so­bie poukładałeś, kiedy zaczy­nasz snuć pla­ny i cie­szyć się tym, że na­reszcie wiesz, w którym kierun­ku zmie­rzasz, ścieżki stają się kręte, dro­gow­ska­zy zni­kają, wiatr zaczy­na wiać we wszys­tkie stro­ny świata, północ sta­je się połud­niem, wschód zacho­dem i kom­plet­nie się gu­bisz.”

Tak łat­wo jest się zgubić…

Startuję oczywiście z Polski..


Łączny czas podróży – 10-12 miesięcy.
Planowana ilość krajów – ponad 35
Dystans do pokonania – ponad 50 000 km


 

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail